Identiteit
Ons doel is dat uw kind in aanraking komt met de waarden en normen vanuit de christelijke traditie
Onze school is een protestants christelijke school. Dat willen wij tot uitdrukking brengen in onze levenshouding. Dat betekent dat wij ons willen laten leiden door datgene wat er vanuit de Christelijke traditie tot ons komt. 

Omdat we een open Christelijke basisschool zijn, stellen we de Christelijke traditie centraal, zonder daarbij de andere stromingen te kort te willen doen. De Bijbel is de bron van het christelijk geloof, waarmee wij de kinderen in aanraking willen brengen. Dit willen wij doen op een manier die bij de leeftijd van de kinderen past. Dagelijks wordt er in de groepen aandacht gegeven aan onze identiteit middels verhalen, liederen, lezen en het gesprek met elkaar.
We beginnen de dag met gebed en sluiten daar ook weer mee af. Onze vieringen worden ook ingegeven vanuit de Christelijke traditie. We verwachten van ouders en kinderen dan ook een positieve instelling m.b.t. onze identiteit.

Daarbij vinden we het belangrijk om de kinderen kennis van de verschillende geestelijke stromingen bij te brengen. Hiervoor gebruiken we een gerichte methode in groep 7 en 8. Specifiek bedoelen we dat kinderen iets weten over: christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme, jodendom en humanisme. Genoemde onderwerpen komen in de hoogste groepen als aparte thema's aan bod.Ook dit draagt bij aan het ontwikkelen van een eigen normen- en waardenpatroon bij kinderen.

Verder draagt dit vakgebied ertoe bij dat de kinderen het besef ontwikkelen, dat onze maatschappij een multicultureel karakter heeft, waarin respect voor anders-denkenden, anders-gelovigen of mensen met een andere geaardheid het vertrekpunt behoort te zijn.